OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O PRZEJRZYSTOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW I BRYTYJSKIEJ USTAWY O WSPÓŁCZESNYM NIEWOLNICTWIE

Oświadczenie PVH Corp. Dotyczące Niewolnictwa i Handlu Ludźmi Zgodne z Kalifornijską Ustawą
o Przejrzystości Łańcucha Dostaw i Brytyjską Ustawą o Współczesnym Niewolnictwie 


Niniejsze Oświadczenie zawiera przegląd informacji na temat działań podjętych przez spółkę PVH Corp. (wraz z jej jednostkami zależnymi, zwanymi dalej łącznie „PVH”, „Spółką” bądź „nami”), w tym w roku obrotowym zakończonym 29 stycznia 2017 r., w celu zapewniania, że w ramach naszej działalności czy łańcucha dostaw nie będzie dochodzić do niewolnictwa i handlu ludźmi. Niniejsze Oświadczenie przygotowaliśmy w formie ujednoliconej dla PVH, chociaż nie wszystkie jednostki w naszej grupie skonsolidowanej podlegają postanowieniom kalifornijskiej Ustawy o przejrzystości łańcucha dostaw czy brytyjskiej Ustawy o współczesnym niewolnictwie, ponieważ w całej Spółce mamy wspólny program zachowania zgodności z przepisami i wspólne polityki dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi.

I. Informacje o Spółce

Spółka PVH osiągnęła doskonałe wyniki w rozwijaniu marek i działalności z bogatym dziedzictwem amerykańskim, stając się jedną z największych spółek odzieżowych na świecie. Pracuje dla nas ponad 30 000 osób w ponad 40 krajach i osiągamy roczne przychody w wysokości ponad 8 mld USD. Posiadamy ikoniczne marki CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo(1), Warner’s, Olga i True&Co. oraz sprzedajemy różne towary tych i innych znanych na rynkach krajowych i międzynarodowych marek, które stanowią naszą własność albo na które posiadamy licencje.

Naszym działaniom przyświeca cel utrzymywania najwyższych norm moralnych, etycznych i prawnych we wszystkich aspektach naszej działalności i w całym naszym łańcuchu dostaw oraz wywierania autentycznego wpływu na ludzi, środowisko i społeczności w miejscach, w których pracujemy i żyjemy. Częścią tego zobowiązania jest odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility, CR), stanowiąca kluczowy element naszej działalności. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.PVH.com/Responsibility, gdzie można przeczytać informacje na temat naszego programu i działań dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, a także znaleźć łącza do Rocznych sprawozdań dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa za 2016 r. i lata wcześniejsze.

II. Zgodność z normami międzynarodowymi; polityki

Wymogi dotyczące współpracy z PVH opierają się częściowo na postanowieniach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, głównych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka. Jesteśmy również członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Sprawiedliwej Pracy (Fair Labor Association, „FLA”), w zarządzie którego zasiada jeden z naszych dyrektorów wykonawczych ds. odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania dziesięciu Zasad sprawiedliwej pracy oraz odpowiedzialnego pozyskiwania dostaw i produkcji FLA oraz zgodziliśmy się stosować Kodeks postępowania w miejscu pracy FLA w naszym łańcuchu dostaw.

Informacje na temat naszych norm i wymogów przekazujemy partnerom biznesowym w naszym łańcuchu dostaw poprzez:


  • Wspólne zobowiązanie – nasz kodeks postępowania dla wszystkich naszych partnerów biznesowych, którego egzemplarz przekazujemy każdemu z nich na początku naszej współpracy. Kodeks Wspólne zobowiązanie został wprowadzony po raz pierwszy w 1991 r. i zabrania korzystania z pracy przymusowej i niedobrowolnej, niezależnie od tego, czy miałaby ona postać pracy wykonywanej przez więźniów, pracy za utrzymanie, pracy półniewolniczej dla odpracowania długu czy innej. Ponadto kodeks Wspólne zobowiązanie stanowi, że stosowanie psychicznych i fizycznych środków przymusu, niewolnictwo i handel ludźmi są zabronione w naszym łańcuchu dostaw;
  • Nasze Wytyczne dla dostawców, które przekazujemy zarówno naszym licencjobiorcom, jak i dostawcom, podczas procesu wdrażania. Wytyczne dla dostawców stanowią, że pracownicy nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu opłat wniesionych na rzecz agencji albo fabryki w zamian za zatrudnienie;
  • Naszą Politykę dotyczącą towarów markowych, która zawiera wymóg poświadczenia przez dostawców i licencjobiorców, że przy uzyskiwaniu materiałów służących do wytwarzania naszych produktów nie korzystano z pracy niewolniczej i handlu ludźmi.

Każdy z powyższych dokumentów przetłumaczono na główne języki naszych partnerów biznesowych, aby wyraźnie rozumieli, co jest wymagane do nawiązania i utrzymania współpracy z PVH.

III. Weryfikacja łańcucha dostaw produktów pod kątem oceny, monitorowania i ustosunkowania się do zagrożeń związanych z handlem ludźmi

Oceniamy, monitorujemy i ustosunkowujemy się do zagrożeń związanych z niewolnictwem i handlem ludźmi w naszej branży i w naszym łańcuchu dostaw na kilka sposobów.

IV. Ocena

Uczestniczymy w wielostronnych inicjatywach, które pomagają nam w ocenianiu i ustosunkowaniu się do zagrożeń związanych z niewolnictwem i handlem ludźmi w naszej branży i w naszym łańcuchu dostaw. PVH należy do szeregu stowarzyszeń i programów branżowych, które mają na celu chronienie praw pracowników, w tym zapobieganie współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi, takich jak Amerykańskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Odzieżowych i Obuwniczych (American Apparel & Footwear Association), Porozumienia ws. Bezpieczeństwa Pożarowego i Budowlanego z Bangladeszu (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh), Rada Stanów Zjednoczonych ds. Działalności Międzynarodowej (United States Council for International Business), program Lepsza Praca (Better Work) oraz FLA (w tym również w zakresie inicjatywy lepszego poznania zagadnienia i zapobiegania pracy dzieci w branży bawełnianej w Turcji). Ponadto spółka PVH podpisała wielostronne pismo wystosowane do władz Turkmenistanu i Uzbekistanu w celu wyrażenia wątpliwości dotyczących kwestii pracy przymusowej w tych krajach.

Wykorzystujemy również zewnętrzne zasoby i bazy danych, angażujemy się w inne badania, korzystamy z usług konsultantów i współpracujemy z członkami społeczeństwa obywatelskiego w celu oceniania zagrożeń związanych z niewolnictwem i handlem ludźmi. PVH zapewnia przejrzystość swoich działań poprzez sprawozdania, odpowiedzi na ankiety, spotkania z interesariuszami oraz na inne sposoby.

V. Monitorowanie zagrożeń i reagowanie na nie

Nieprzerwanie monitorujemy kwestię zgodności z wszystkimi naszymi wymogami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, w tym kwestię przestrzegania zakazu korzystania z pracy przymusowej albo niedobrowolnej, oraz ustosunkowujemy się do zidentyfikowanych zagrożeń bądź naruszeń. Przeprowadzamy oceny przed rozpoczęciem pozyskiwania dostaw, zanim pozwolimy fabryce na produkcję produktów PVH, po rozpoczęciu produkcji prowadzimy regularne audyty, a także bliską współpracę z fabrykami w celu poprawienia wszelkich zidentyfikowanych nieprawidłowości, a w razie konieczności zrywamy współpracę z fabrykami dostawców, którzy nie wywiązują się z obowiązku przestrzegania naszych polityk, procedur i wytycznych.

Audyty fabryk: Audyty przeważnie przeprowadzają renomowani audytorzy zewnętrzni albo – w mniejszym zakresie – członkowie naszego zespołu ds. odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, co sześć do 24 miesięcy. Na faktyczną częstotliwość przeprowadzania audytów wpływa kilka czynników, w tym wyniki poprzedniego audytu. Audyty przeważnie są z wyprzedzeniem planowane z dostawcami, aby promować stosunki oparte na zaufaniu i współpracy, ale w razie konieczności przeprowadzamy również audyty niezapowiedziane.

Audyty prowadzone są zgodnie z Narzędziem do oceny odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, które służy do pomiaru zgodności przy użyciu parametrów opartych na wymaganiach kodeksu Wspólne zobowiązanie, w tym określonych parametrów związanych z pracą przymusową. Narzędzie do oceny odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zapewnia większą obiektywność i spójność w ramach naszego programu oceny poprzez zapewnienie, że dostawców produkujący produkty PVH ocenia się na podstawie spójnych kryteriów. W ramach audytu, zapoznajemy się również z poglądami pracowników z zachowaniem zasad poufności, abyśmy mogli poznać warunki panujące w fabryce z pierwszej ręki.

Program audytów PVH zachęca naszych partnerów biznesowych do przyjęcia większej odpowiedzialności za swoje praktyki związane z pracą i ogólną zgodność z przepisami poprzez umożliwienie dostawcom naprawienia wszelkich wskazanych problemów. Nagradzamy również tych spośród partnerów biznesowych, którzy przyjmą i wdrożą nasze normy i polityki, możliwością dalszej współpracy.

Działania naprawcze: Wierzymy, że działania naprawcze najlepiej służą interesom pracowników poprzez umożliwienie dostawcy przygotowania bezpiecznych miejsc pracy zgodnych z przepisami i opartych na szacunku. W związku z tym, jeżeli wyniki audytu wykażą, że fabryka nie wywiązuje się z obowiązku przestrzegania naszych norm, polityk lub innych wymogów, przeważnie pracujemy z tą fabryką nad naprawieniem problemów. Angażujemy kierowników fabryki w otwartą dyskusję dotyczącą wyciągniętych wniosków, badając przyczyny źródłowe, i wspieramy ich w opracowaniu planu działań naprawczych (corrective action plans, „CAP”). Ponadto pomiędzy audytami spotykamy się z dostawcami, aby zweryfikować ich postępy we wdrażaniu działań naprawczych i zapewnić dalsze wytyczne.

Rozwiązanie stosunku współpracy: Przeważnie zrywamy współpracę z dostawcami albo fabrykami, jeżeli (i) nie uda im się skutecznie naprawić problemów wykrytych podczas audytu, lub (ii) wykryjemy coś, co w naszym uznaniu stanowi rażące naruszenie naszych polityk bądź wytycznych, a naprawienie problemu nie jest odpowiednie lub wykonalne.

Oświadczenia: Na początku współpracy lub przy jej odnawianiu od dostawcy wymaga się potwierdzenia zapoznania się z kodeksem Wspólne zobowiązanie i wyrażenia zgody na wdrożenie określonych w nim wymagań. Na mocy Polityki dotyczącej towarów markowych PVH wymaga również, żeby bezpośredni dostawcy i licencjobiorcy poświadczyli, że materiały stosowane w produktach PVH niezależnie od tego, czy zostały pozyskane bezpośrednio, czy pośrednio, pochodzą ze źródeł, które nie korzystają z pracy przymusowej lub niedobrowolnej oraz nie biorą udziału w handlu ludźmi.

VI. Odpowiedzialność i szkolenia wewnętrzne

Nasze zobowiązanie do zachowania wysokich norm, których wymagamy od siebie i naszych partnerów biznesowych, jest wspierane na najwyższym poziomie w strukturze PVH. Przy naszym zarządzie powołano Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstwa, który odpowiada za doradzanie zarządowi i kierownictwu w sprawach polityk i strategii wpływających na rolę Spółki jako społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

Od wszystkich pracowników wymaga się odbycia szkoleń dotyczących zgodności z przepisami i etyką, w tym zapoznania się i poświadczenia zapoznania się z naszymi najważniejszymi politykami przy zatrudnieniu, a później co roku. Spółka może wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec każdego pracownika, który dopuści się naruszenia którejkolwiek z naszych polityk lub wytycznych, albo w inny sposób nie wywiąże się z obowiązku przestrzegania naszych wysokich norm moralnych, prawnych i etycznych.

PVH zapewnia kierownictwu i pracownikom, którzy bezpośrednio odpowiadają za procesy związane z łańcuchem dostaw, ukierunkowane szkolenia dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi, w tym sposobów rozpoznawania i minimalizowania zagrożeń. Ponadto członkowie naszego zespołu ds. odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa i inni pracownicy PVH uczestniczą w zewnętrznych programach szkoleniowych i seminariach dotyczących kwestii związanych z naszą odpowiedzialnością społeczną, w tym z niewolnictwem i handlem ludźmi.

Mamy infolinię do zgłaszania problemów dla pracowników, którą udostępniamy również pracownikom fabryk, aby mogli zgłaszać ewentualne naruszenia przepisów prawa, regulacji czy polityk i inne wątpliwości natury etycznej. Skargi można składać anonimowo i z zachowaniem poufności w zakresie, w jakim pozwala na to obowiązujące prawo.

W ramach weryfikacji zewnętrznej naszego programu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa przyjmujemy normy akredytacji FLA, które obejmują przeprowadzenie w przypadku każdego członka niezależnej oceny „systemów i procedur wymaganych do skutecznego zachowania norm dotyczących sprawiedliwej pracy w łańcuchach dostaw marek”. Nieprzerwanie utrzymujemy akredytację od 2005 r.

VII. Szkolenia zewnętrzne

Prowadzimy ukierunkowane szkolenia dla dostawców, w przypadku których może występować podwyższone ryzyko związane z niewolnictwem lub handlem ludźmi. Nasz zespół ds. odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa i inni pracownicy PVH również uczestniczą jako prelegenci w innych programach szkoleń zewnętrznych i seminariach dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi, aby szerzyć wiedzę i zachęcać do przyjmowania najlepszych praktyk w celu ustosunkowania się do tych problemów.

Emanuel Chirico

Przewodniczący i Dyrektor generalny

  • (1)W przypadku marki Speedo posiadamy nieograniczoną czasowo licencję ze strony Speedo International, Limited, obejmującą obszar Ameryki Północnej i Karaibów.